Топлоснабдяване на индивидуални, общински и корпоративни клиенти

"Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Община Варна по обособени позиции"

"Доставка на топлинна енергия и гореща вода

за нуждите на Община Варна"

Клиент: Община Варна

Вид услуга: Обслужване на отоплителни инсталации, горивоподаващи уредби, ел. инсталации в котелни помещения и вътрешни отоплителни инсталации в сградата на Община Варна и в други общински звена, сред които:

  • 11 детски ясли,
  • Общностен център за деца и семейства,
  • 3 районни кметства,
  • Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица,
  • 7 комплекса за социални услуги за деца и младежи,
  • 2 комплекса за социални услуги за деца и семейства,
  • Комплекс за социални услуги за възрастни хора,
  • 3 общински предприятия

 

Предизвикателства

Остарелите инсталации водят до редица проблеми в качеството на предлаганите от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД услуги. Течове и наводняване, шум от дроселиране в стеснените участъци от инсталацията, загуби на енергия, необходимост от непрестанно допълване на инсталацията, за да бъдат компенсирани загубите на флуид от течове, постоянни ремонти, които в повечето случаи не решават основните проблеми, многобройни сигнали към техническия екип.

От 07.09.2015г. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е правоприемник на "Далкия Варна"- дружеството, което през 2007 г. става едноличен собственик на "Топлофикация-Варна" ЕАД. 

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД е единственото дружество на територията на град Варна, което има издадена от КЕВР лицензия за пренос на топлинна енергия, както и лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.

Решения

За последните години компанията инвестира в подмяна на отоплителни инсталации и водопроводни инсталации за БГВ.

Въвежда в експлоатация 3 нови инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

 

Компанията подменя:

  • 1/3 от топлопреносната мрежа на гр. Варна с нови модерни и ефективни тръби и намали загубите на вода и топлинна енергия 2 пъти и
  • 2/3 от абонатните станции в град Варна, като новите абонатни станции са съобразени с последните съвременни технологии.

Реализира система за мониторинг и автоматично управление на абонатните станции, топлопреносната мрежа и производствените мощности, с което се гарантира оптималното извършване на дейността и поетапно въвежда дистанционен отчет.

Благодарение на ефективното управление на производството и преноса се спестяват средно годишно над 17% първично гориво и съответното количество въглеродни емисии.

 

През 2020 г. се очаква да бъдат реализирани първите сделки по продажба на удостоверения за енергийни спестявания при крайни клиенти на други задължени лица от сектора, които нямат проекти, с които да покрият задължението си.

Подменени 1/3 от топлопреносната мрежа на гр. Варна

 

Намаляване на загубите на вода и топлинна енергия 2 пъти и 2/3 от абонатните станции в гр. Варна

 

Система за мониторинг и автоматично управление на абонатните станции, топлопреносната мрежа и производствените мощности

 

Спестени средно годишно над 17% първично гориво и съответното количество въглеродни емисии

Корпоративна социална отговорност

Съществен елемент в политиката на дружеството са социално-отговорните кампании. Сред тях са кампании за облагородяване на междублоковото пространство, подпомагане на дейността на детските заведения, културно-социални инициативи, дарения, благотворителни инициативи и др.