Лабораторни услуги

Ние предлагаме анализ на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални, отпадъчни води и проби от утайки; вземане на проби от акредитирана лаборатория; анализ на технически химикали, използвани за пречистване на вода/ отпадни води

Какво включват нашите услуги?

Анализ на проби от:

 • питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни, минерални и отпадъчни води
 • утайки от ПСОВ
 • технически химикали - белина и железен трихлорид, използвани за пречистване на води

Вземане на проби от:

 • питейни, изворни, минерални, подземни, отпадъчни води, реки, езера, язовири, утайки
 • железен трихлорид в обхвата на акредитация

С какво разполагаме?

 • Опитни и квалифицирани служители
 • Високотехнологична апаратура:

                 GC-FID, GC/MS-MS, Р&T

                 FIA

                 TOC analyzer

                 ICP-OES, ICP-MS

                 Ion Chromatographs

 • Сертифицирани референтни материали и щамове.
 • Два лабораторни офиса всеки с площ над 500 м2 обзаведени и снабдени с общообменна вентилация
 • Два склада за съхранение на химикали, реактиви и консумативи, оборудвани по всички изисквания за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси и снабдени с аварийна вентилация 
 • Микробиологични лаборатории за питейни и отпадъчни води, конструирани и работят в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories.
 • Специализирана лаборатория за сензорен анализ на води, конструирана в изпълнение на изискванията на ЕА 4/09 G

 

Етапи на услугата, която предлагаме и Защо да изберете нас?

Съдействие при Заявяване на услугата | Защо да изберете нас?

Предоставяне на оферта

Бърза реакция и отзивчивост

Консултация за подходящи анализи

Сключване на договор

Пробовземане | Защо да изберете нас?

Осигурен транспорт и условия за съхранение на пробата

Пълна проследимост на всяка проба

Предоставяне на специализрани съдове

Указания за вземане на проби от клиент

Вземане на проби извън района на София

Провеждане на изпитвания | Защо да изберете нас?

Високотехнологична апаратура и квалифицирани служители

Ежедневен контрол на качеството на изпитване, апаратурата и методите за изпитване

Метрологична проследимост на резултатите.

Осигурена валидност и достоверност на резултатите

Анонимност при анализ и конфиденциалност при получаване на резултати

Генериране на протокол от изпитването | Защо да изберете нас?

До 15 календарни дни от датата на постъпване на пробата

Интерпретация и анализ на резултатите

Обявяване на съответствието

съгласно нормативен документ/ спецификация

 

 

Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към "Софийска вода" е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на "Софийска вода" е акредитирана по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат, издаден от Българска служба за акредитация.

На проби от вода за питейно-битови цели, отпадъчна вода, утайка от ПСОВ, белина/ натриев хипохлорид, железен трихлорид/ ферихлорид
Научете какво използва „Софийска вода“ за обеззаразяване и пречистване на води
Вземането на проби може да се извърши от служител на "Софийска вода" или лично от клиента …