Показатели за анализ

На проби от вода за питейно-битови цели, отпадъчна вода, утайка от ПСОВ, белина/ натриев хипохлорид, железен трихлорид/ ферихлорид
 • Микробиологични
 • Хидробиологични
 • Органолептични
 • Физико-химични
  • Метали (вкл. Уран)
  • Неметали
  • Органични замърсители - пестициди, въглеводороди и др.
  • Неорганични замърсители - цианиди, сулфати и др.
  • Азотни и фосфорни форми
  • Индикаторни параметри - БПК5, ХПК, pH и др.
 • Микробиологични
 • Хидробиологични
 • Физико-химични
  • Метали
  • Неметали
  • Органични замърсители - феноли, въглеводороди и др.
  • Неорганични замърсители - цианиди, сулфати и др.
  • Азотни и фосфорни форми
  • Индикаторни параметри - БПК5, ХПК, pH и др.
 • Микробиологични
 • Хидробиологични
 • Паразитологични
 • Физико-химични
  • Метали
  • Неметали
  • Органични замърсители
  • Неорганични замърсители
  • Азотни и фосфорни форми
  • Индикаторни параметри - FOS/TAC, сух остатък, pH и др.
 • Активен хлор
 • Активно в-во FeCl3

Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към "Софийска вода" е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на "Софийска вода" е акредитирана по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат, издаден от Българска служба за акредитация.