Предлагаме интегрирани услуги

Енергия от отпадъци

В съвременния свят промишлените отрасли трябва да отговорят на нарастващото търсене на енергия, като едновременно изпълняват ангажиментите си за устойчивост. В същото време, обемът на генерираните отпадъци нараства, което налага на промишлените предприятия да търсят начини за устойчиво рециклиране или възстановяване на ресурсите.

"Веолия" управлява годишно повече от 15 000 тона странични продукти за съоръжения на предприятия, които ги използват за производството на енергия.

Цялостно управление на отпадъците

Във връзка с дейността си за ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, "Веолия" разработва индивидуални решения, за да отговори на потребностите на промишлените предприятия да възлагат цялостното управление на отпадъците на обектите им на един единствен доставчик на услуги.
Експертите в областта на управлението на отпадъците анализират тенденциите, така че да подобряват непрекъснато екологичните, оперативни и икономически резултати на Вашите обекти.

"Веолия" определя, предлага и внедрява механизми за постигането на резултати.

  • Събирането на отпадъците и/или оборудването за третиране и рециклиране на отпадъци се адаптират съобразно резултатите от анализа.
  • Услугите на място, свързани с третиране на отпадъците, се наблюдават и контролират, за да се постигне възможно най-висока степен на рециклиране на отпадъците и да се оптимизират разходите.
  • Качеството при сортирането на отпадъците се оценява и води до предприемане на действия, ако резултатите не са задоволителни.
  • Цялостно проследяване на отпадъците, от генерирането до третирането им, позволява да се предлагат нови методи за рециклиране, изкачване в йерархията при управлението на отпадъците и намаляване на емисиите на CO2 на нашите клиенти.