Общински клиенти

Имаме уникална компетентност да увеличаваме максимално ефективността и да намаляваме отрицателното въздействие върху околната среда:

Глобална мрежа без аналог

Уникална перспектива Вода – Енергия – Отпадъци

Доказан експертен опит на общинските, бизнес и индустриални пазари

Трансформиране на управлението на питейни и отпадъчни води в София

Водещите технологии за управление на водата от партньор, на когото можете да се доверите

 • Клиент: Столична община, 1.4 милиона жители
 • Вид договор: 25 годишна концесия; 77.1% дял на Веолия; 22.9 % дял на Столична община
 • Вид услуга: Поддръжка и управление на пълния цикъл на услугите - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
 • Начало: 1999 (2010 Веолия поема мажоритарния дял)
 • Активи: 3 основни водоизточника, 4 ПСПВ, 2 ПСОВ, 3700 км водопроводна мрежа, 1700 км канализационна мрежа

Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води – енергийно независима благодарение на зелената енергия

СПСОВ пречиства битови и индустриални отпадъчни, както и дъждовни води, които постъпват в канализационната мрежа на София

 • Клиент: Столична община, 1.4 милиона жители
 • Вид услуга:  Пречистване на отпадъчна вода

Благодарение на непрестанната работа на СПСОВ, всяка година в река Искър се връщат над 119 млн. м3 чиста вода и се спестяват над 75 000 тона въглеродни емисии.

Топлоснабдяване на индивидуални, общински и корпоративни клиенти

“Доставка на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода за нуждите на Община Варна по обособени позиции“

 • Клиент: Община Варна
 • Вид услуга: Обслужване на отоплителни инсталации, горивоподаващи уредби, ел.инсталации в котелни помещения и вътрешни отоплителни инсталации в сградата на Община Варна и в други общински звена

"Веолия Енерджи Варна" ЕАД е единственото дружество на територията на град Варна, което има издадена от КЕВР лицензия за пренос на топлинна енергия, както и лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.

Проект Банкя – Изграждане на мрежа за питейни и отпадни води

"Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на Банкя и кварталите "Градоман", "Михайлово", "Вердикал" и с.Иваняне, район Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетат им"

 

Характеристики на проекта:

 

 • Диаметри от ф300 до ф1200
 • Микро тунелиране: Ø1 000 mm – дълбочина 400 л.м. 7-11 м. PPR, GRP тръби – диаметър от Ø 300 до Ø 1 400 мм

Дълбоки изкопи до 11 м.

Предоставяне на лабораторни услуги от Лабораторен изпитвателен комплекс към „Софийска вода“ АД

 • Клиент: „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Исперих
 • Услугата включва: Пробовземане, транспорт и анализ на проби от питейни води: анализи на йони, химични елементи (метали и неметали), пестициди, въглеводороди и халоалкани

Анализите се провеждат по акредитирани методи, базирани на признати международни стандарти или вътрешно-лабораторни методи

 

Лабораторни услуги

 • Клиенти: 4+ ВиК дружества и 10+ индустриални клиента, на територията на цялата страна
 • Услугата включва: пробовземане, осигурени специални условия за транспортиране, анализ на органични и неорганични замърсители, биологични и органолептични изследвания, обработка на данни и документация, пълна проследимост на пробата във всеки един момент

Лабораторният Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към Софийска вода АД, част от Веолия, е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. ЛИК е акредитирана от 2011 год. по стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".