Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води – енергийно независима благодарение на зелената енергия

Общински сектор

Предизвикателството

 

Основното предизвикателство пред екипа от СПСОВ е да пречиства отпадъчните води на София и да я връща чиста обратно в природата.

Второто предизвикателство е осъществяването на една мечта, а именно СПСОВ да е енергийно независима.

Не на последно място произведената утайка при пречистването на отпадъчните води да бъде успешно оползотворена в земеделието.

 

Решението на Веолия

 

СПСОВ пречиства битови и индустриални отпадъчни, както и дъждовни води, които постъпват в канализационната мрежа на София. Тя е проектирана с капацитет за 1,3 млн. еквивалентни жители и пречиства повече от 400 000 млн. м3 битови и промишлени отпадъчни води всеки ден в съответствие с най-строгите изисквания на Европейския съюз (включително за отстраняване на азот и фосфор).

Станцията е въведена в експлоатация през 1984 г. и е една от най-големите на Балканите През годините използва между 16 000 и 24 000 МВтч електрическа енергия годишно.

След инсталирането на когенераторите през 2010 г. енергията, произвеждана в станцията на годишна база, нараства от 1 500 МВтч до над 24 000 МВтч през 2020 год.

Осъществените мерки за намаляване на потреблението на енергия доведоха до излишък от 1 900 МВтч през 2020 г., т.е. станцията произвежда 9 % повече енергия отколкото е необходима за експлоатацията ѝ.

Този напредък беше постигнат чрез целенасочени инициативи, особенo през 2017 год., когато компанията въведе в експлоатация нови въздуходувки с честотно регулиране за биологичното стъпало, което увеличи ефективността на процеса с 11%.

Едновременно с това беше осъществен и проект за използване на топлината от отработените горещи газове от когенераторните агрегати. Това доведе до капацитет от още 570 кВт, което е изключително важно като допълнителен източник на топлинна енергия за увеличаване на температурата на анаеробните изгниватели в станцията. С този проект произвежданата в станцията енергия се увеличи с още 10%.

Основни данни от въвеждането в експлоатация на когенерационната инсталация през 2010 год. до края на 2020 год.:

  • 210 млн. кВтч произведена зелена енергия
  • 97 млн. м3 оползотворен биогаз
  • 1,1 милиона тона намалени емисии на CO2

София, България

Дейност: Пречистване на отпадъчна вода

> 119 млн. куб.м. / годишно пречистена вода в р. Искър

109 % Енергийна независимост

 

Ползите

  • Благодарение на непрестанната работа на СПСОВ, всяка година в река Искър се връщат над 119 млн. м3 чиста вода.
  • Производството на зелена енергия задоволява напълно енергийните нужди на съоръжението.
  • Спестяване на природата на над 75 000 тона въглеродни емисии годишно.