Трансформиране на управлението на питейни и отпадъчни води в София

Водещите технологии за управление на водата от партньор, на когото можете да се доверите

Трансформиране на управлението на питейни и отпадъчни води в София

Водещите технологии за управление на водата от партньор, на когото можете да се доверите

Клиент: Столична община, 1.5 милиона жители

Вид договор: 25 годишна концесия; 77.1% дял на Веолия; 22.9 % дял на Столична община

Вид услуга: Поддръжка и управление на пълния цикъл на услугите - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Начало: 1999 г. (2010 г. Веолия поема мажоритарния дял)

Активи: 3 основни водоизточника, 4 ПСПВ, 2 ПСОВ, 3700 км водопроводна мрежа, 1700 км канализационна мрежа

 

Предизвикателството

През 2010 г. Веолия поема мажоритарния дял на "Софийска вода" и трябваше да се справи с редица предизвикателства, включително загуби на вода, остаряваща инфраструктура и недостатъчна удовлетвореност на клиентите.

Решението

Като единственото водно публично-частно партньорство в България, вниманието на много частни и публични заинтересовани страни е фокусирано върху "Софийска вода". След встъпването на договора, Веолия предприе незабавни действия в две направления: подобряване на технологичните процеси на компанията и укрепване на взаимоотношенията и комуникацията със своите основни заинтересовани страни - своите клиенти, подизпълнители, Столична община и Държавния Регулатор.

През 2018 г. концесионният договор беше предоговорен, като се гарантира на Общината непрекъснат постоянен инвестиционен поток до края на договора (приблизително 40 милиона лева годишно), притежание на лицензите на всички дигитални решения и бази данни, допълнителни инвестиции в проекти, определени от Общината, рефинансиране и пълно погасяване на дълга на дружеството до 2021 г.

Веолия внедри Hubgrade, интелигентен контролен център за мониторинг, и намали времето за реакцията при аварии по мрежата, подобри контрола на качеството на водата и улесни отговорите на заявките на клиентите. Дигиталното моделиране и прецизното измерване на количествата вода доведоха до проактивна работа по мрежите и добре планирани инвестиции в рехабилитация на мрежата. Всички тези мерки доведоха до намаляване на неносещата приходи вода от 60,4% през 2010 г. до 45% през 2019 г.

Лабораторният изпитвателен комплекс на "Софийска вода" е акредитиран и осигурява надежден мониторинг на суровата, пречистена и отпадъчна вода. Надеждният персонал и най-съвременното оборудване го направиха най-добрата лаборатория за изпитване на води в България и добре позната сред филиалите на Веолия.

Двете основни пречиствателни станции за питейна вода бяха обновени. Главната пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово постоянно се модернизираше и подобряваше своята енергийна ефективност. Заедно с увеличеното производство на енергия от когенерация, тя стана независима с енергиен баланс над 100% от 2015 г. В момента се изгражда нов метан танк, който, заедно с други проекти за енергийна ефективност, се очаква да допринесе за енергийно неутрална ВиК система на град София.

В началото на 2018 г. "Софийска вода" промени подхода си за обслужване на клиенти, като осигури модерни центрове за обслужване на клиенти и мобилен център за обслужване на клиенти, подобри реакцията към телефонните повиквания и разви дигиталните си услуги. Дружеството предложи интелигентни измервателни системи за индивидуални водомери и се очаква скоро да бъдат внедрени такива и за общите водомери. През 2019 г. беше пусната клиентската харта, която намали времето за отговор на въпросите на клиентите и гарантира техните права.

Добавена стойност

В момента компанията заема водеща позиция в България по отношение изпълнение на ключовите показатели за качество. Компанията също така демонстрира пълно съответствие и прозрачност по отношение на изискванията за надеждност на информацията, която предоставя на институциите, медиите и обществеността, съгласно независима оценка, извършена от Регулатора.

"Софийска вода" е вторият по големина инвеститор в българския воден сектор след държавата от 2017 г. Откакто Веолия пое договора през 2010 г., общите инвестиции, направени от "Софийска вода" до 2019 г., възлизат на около 450 хил. лв.

Освен това е рехабилитирана и изградена 580 км водопроводна мрежа. Общите загуби на вода са намалени от 122 милиона м3 през 2010 г. на 59 милиона м3 през 2019 г.

Удовлетвореността на клиентите достигна 87% през 2019 г. Все повече клиенти на "Софийска вода" използват дигиталните комуникационни канали.

Договорът на Веолия създава добавена стойност за всички участници в този проект, което се доказва от независима оценка на различни държавни институции.

Удовлетвореността на клиентите достигна 87% през 2019 г. Все повече клиенти на "Софийска вода" използват дигиталните комуникационни канали