Hubgrade,
смарт решение на Веолия за мониторинг

Hubgrade е система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси.

Hubgrade се наричат смарт мониторинг центровете на Веолия за наблюдение на дейностите в направленията вода, енергия и отпадъци. Тези центрове са съчетание на висококвалифицирани специалисти, практически знания и експертиза, софтуер и хардуер.

В тях инженерните специалисти на Веолия могат да контролират, анализират максимално данните, за да подобрят управлнието на ресурсите за общински, търговски, бизнес и индустриални клиенти на компанията.

Услугата се базира от една страна на анализите на служителите в Hubgrade центъра, а от друга – на незабавната реакция на нашите технически специалисти, които работят на терен и ползват събраните в центъра данни. Цялата услуга оптимизира значително ефективността на всякакъв вид техническо оборудване.

Решението на Веолия за мониторинг и анализ се нарича Hubgrade. Неговото предназначение е да оптимизира ефективността на услугите за управление на вода, енергия и отпадъци, предоставяни от Веолия от името на общински, индустриални и бизнес клиенти.

Защо Hubgrade?

Компаниите си поставят все по-амбициозни цели за устойчивост и съкращаване на разходите. Те имат нужда от система, която е в състояние да осигури прозрачност и проследимост по отношение на използваната енергия и ресурси, и искат да открият възможности за пестенето им, както и да измерват постигнатите спестявания.

По отношение на намаляването на разходите за енергия и свързаните с това рискове, много организации обмислят сключването на договори за енергийна ефективност. Поради това е необходима една стабилна система за управление, която да подпомага изпълнението на такива договори, като установи постигнатите икономии и даде възможност на Веолия да следи тяхната ефективност и резултати.

 

Какво може да Ви даде Hubgrade?

 • Установяване на възможности за спестяване на разходи с >15%
 • Намаляване на потреблението Ви на енергия за отопление/охлаждане, на електроенергия, газ и вода
 • Намаляване на емисиите на CO2
 • Съдействие за получаването на сертификат по стандарт ISO:50001 Системи за управление на енергията
 • Увеличаване на приноса Ви във връзка с корпоративната социална отговорност
 • Съдействие за откриване на проблеми и бърза реакция
 • Мониторинг и контрол в реално време, които позволяват на Вашите служители по обекти да бъдат предупреждавани при настъпването на проблеми с потреблението
 • По-добрата видимост на данните за потребление увеличава ефективното използване на ресурсите
 • Измерване, наблюдение и контрол на ефективността на сградите
 • Текущо проследяване на изпълнението и ефективността чрез контролното табло Hubgrade®
 • Автоматично известяване за значително или необичайно потребление
 • Автоматични месечни справки за потребление на вода и енергия

 

* УСЛУГАТА СЕ ИЗВЪРШВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Свържете се с нас и вижте
как можем да ви помогнем

 

Каква е добавената стойност за Вас?

Hubgrade® предоставя ефективно по отношение на ресурсите решение, което дава възможности за значително спестяване на разходи и потребление на енергия и намалява емисиите на CO2.

Усъвършенствано моделиране на услуги

Оптимизиране на използваните ресурси и инфраструктура

Намаляване на оперативните разходи


Енергийна ефективност за сградите

Научете как можем да Ви бъдем полезни

Сградите могат да бъдат много скъпи активи по отношение на потреблението на енергия, оперативните разходи и въглеродните емисии. Нашите експертни услуги могат да Ви съдействат да следите, отчитате и контролирате Вашето потребление на енергия, да намалявате разходите си и да изпълнявате целите си за ефективност и устойчивост.

Видео: Енергийна ефективност в сгради

Гледайте видеото

Енергийната ефективност се превърна в основен проблем, както за привлекателността, така и за конкурентоспособността. В сътрудничество със своите клиенти и партньори, Веолия разработва енергийни услуги, които съчетават енергийните и екологичните показатели.