Договори с гарантиран резултат (ESCO/EPC)

Ние Ви предлагаме договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат 

Как можем да Ви помогнем?

Веолия предлага договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат (EPC, ESCO), които включват партньорство с клиента, при което и двете страни са заинтересовани от постигането на оптимални енергийни характеристики. Преди сключването на такъв договор се изготвя подробно проучване за техническата и икономическата осъществимост на проекта.

 

Оптимизация на енергийното потребление по цялата верига: от консуматора, през разпределителната система до източника:

  • Оказване на експертна помощ на клиента с цел оптимално използване на енергийните ресурси
  • Непрекъснат (24/7) мониторинг, анализ и оптимизация на енергийното потребление чрез свързване към нашия мониторингов център – Hubgrade
  • Мониторинг и анализ на енергийната ефективност с цел оптимизиране на съотношението на произведена и консумирана енергия (моделиране на системите, записване на потреблението и експлоатационните параметри, управление на отклонения, отчети към клиенти, клиентски портали др.)
  • Оптимизирано закупуване и управление на енергийния микс, когато е подходящо и приложимо

Оптимизация на възвръщаемостта на инвестициите:

  • Разработване на пътна карта за подобрения
  • Съвети и решения за финансиране
  • Управление на субсидиите и използването на ESC (Бели сертификати)

Превантивна  поддръжка на съоръженията:

  • Експлоатация на съоръжението за осигуряване на очакваното качество и изпълнение на услугата
  • 24/7 управление на отношенията с клиентите (срокове за реагиране и т.н.)

 

Каква е добавената стойност за Вас?

Като част от тази оферта, Веолия се ангажира с качеството, непрекъснатостта на процесите и цялостната енергийна ефективност на обекта. За да постигне заложените в проекта цели, Веолия гарантира намаляване на потреблението на енергия чрез стриктен контрол, оптимизиране на управлението и поддръжка на оборудването на клиентите.

* УСЛУГАТА СЕ ИЗВЪРШВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

 

… стриктен контрол, оптимизиране на управлението и поддръжка на оборудването на клиентите

Управление на енергийната ефективност на обекта

Качество и непрекъснатост на процесите

Оптимизация на възвръщаемостта

Превантивна поддръжка на съоръженията