Енергийни обследвания

Ние предлагаме енергийни обследвания за повишаване на ефективността на Вашите обекти и намаляване на експлоатационните разходи

Как можем да Ви помогнем?

Веолия предлага одиторски и консултантски услуги в сферата на енергийната и ресурсната ефективност за търговски и промишлени сгради.

Целта на енергийния одит е да се установи потенциалът за енергийни или водни спестяваниия, които могат да се постигнат.

Идентифициране потенциалa за спестявания на енергия и вода и приоритизиране дейностите по оптимизация

Ниво I – Първоначален анализ

Oдитът на ниво I е анализ на високо интензивните енергийни консуматори, като целта е да се постави базова линия за по-нататъшен анализ и сравнение с референтните показатели в индустрията. На този етап се идентифицират възможни оптимизации с малки или нулеви разходи за реализация.

Ниво II – Проучване и анализ на енергийните разходи

Oдитът на ниво II предоставя по-подробна разбивка на използването на енергия и възможностите за пестене на енергия, включително се разглеждат и възможностите за интеграция на възобновяеми енергийни източници. Този анализ включва както разходите за инвестиция в оптимизации, така и спестяванията, които тези оптимизации ще генерират. Одитът на ниво II включва също препоръки за оптимизиране на процедурите за експлоатация и поддръжка.

Ниво III – Подробен анализ на оптимизации, които предполагат висок капиталов разход

Одитът на ниво III се фокусира върху потенциални проекти, изискващи високи инвестиционни разходи, идентифицирани по време на анализа на ниво II, и включва по-подробно събиране на данни на терен, както и детайлен инженерен технико-икономически анализ. Предоставят се подробни изчисления за разходите и спестяванията на проекта с високо ниво на точност, позволяващо да се вземат решения за капиталови инвестиции.


Веолия може да предложи и по-специализирани проучвания за оптимизация на котли и охлаждащи агрегати (чилъри) и други.

Каква е добавената стойност за Вас?

След извършването на тази услуга е възможно да се идентифицира потенциалът за икономия на енергия и/или вода и да се приоритизират дейностите по оптимизация, на база очакваните спестявания (енергия, вода и финансови средства), необходимите инвестиции, техническата сложност на оптимизациите и други.

Спестяване на енергия и вода

Намаляване на експлоатационни разходи

Специализирани проучвания