Вземане на проби от води и транспорт за лабораторен анализ

Вземането на проби може да се извърши от служител на "Софийска вода" или лично от клиента

Вземането на проби може да се извърши от служител на "Софийска вода" или лично от клиента, който трябва да достави пробата в лабораторията във възможно най-кратък срок след пробовземането.

В случай, че клиентът желае сам да извърши пробовземането е необходимо спазването на всички изисквания за надеждност на пробите за питейни повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални води, отпадъчни води или утайки.

Лабораторията предлага транспорт във и извън района на София. Транспортът се осъществява със специализирани автомобили, оборудвани с хладилни съоръжения.

Вземане на проби на води за анализ и транспорт от служител на лабораторията на "Софийска вода" е услуга, която също се извършва срещу заплащане.

  • Срок за изпълнение на услугите и издаване на протокол - максимум 15 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс.
  • При интерес от страна на клиента ЛИК предоставя възможност за сключване на дългосрочен договор за предоставяните лабораторни услуги.

Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към "Софийска вода" е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията на "Софийска вода" е акредитирана по последната версия на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат, издаден от Българска служба за акредитация.

 

 

Над 100 участия в международни тестове за пригодност (в и извън акредитация)

Над 90% успешни резултати

Надеждност и достоверност

Независима оценка за висока компетентност