Енергийна ефективност за сградите

Нисковъглеродни и енергийни услуги за подобряване на енергийната ефективност на Вашата сграда

Сградите могат да бъдат много скъпо струващи активи по отношение на потреблението на енергия, оперативните разходи и въглеродните емисии. Нашите експерти могат да Ви съдействат да следите, отчитате и контролирате Вашето потребление на енергия, да намалявате разходите си и да изпълнявате целите си за ефективност и устойчивост.

Как можем да Ви помогнем?

Във всички видове сгради – от търговски центрове, офис сгради, центрове за данни, административни сгради и университети до търговски обекти за продажби на дребно и летища, енергийното управление, отчитането на въглеродните емисии и строителството по екологосъобразен начин стават основни приоритети.

Нашите енергийни услуги и услугите за намаляване на въглеродните емисии са изгоден и нискорисков начин за реализиране на значителни икономии. Ние можем да инсталираме системи за контрол и за проследяване на Вашето потребление на енергия в реално време, като също така анализираме данните, с цел да изчислим въглеродния отпечатък и да Ви помогнем да го отчитате и контролирате. Нашите екипи могат да Ви съдействат да оптимизирате съществуващите системи и да осъществявате проекти за модернизация, които да Ви донесат значителни ползи от гледна точка на намаляването на разходите и въглеродните емисии. Можете да се възползвате и от денонощното ни съдействие и достъп до нашия Hubgrade център, за да оптимизирате ефективността на Вашата сграда и оцените икономиите от ефективното използване на ресурсите.

 

Нашият специаизиран екип от анализатори и инженери може да Ви помогне за:

 • Мониторинг и отчитане на потреблението на ресурси и ключовите показатели за изпълнение
 • Анализ на данните в реално време
 • Интелигентно измерване и регистриране на данни
 • Енергийни одити
 • Консултации за изпълнението на нормативните изисквания
 • Стратегии за устойчивост и намаляване на емисиите на CO2
 • Проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация и оптимизация на ОВиК оборудване и осветление 
 • Проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация и оптимизация на когенерационни мощности
 • Експлоатация, поддръжка и разнородни технически услуги
 • Съфинансиране, финансови модели и управление на проекти
 • Услуги, свързани с електропреносната мрежа и съхраняване на електроенергия

Каква е добавената стойност на нашите услуги?

От мониторинг до сложни енергийни инфраструктурни проекти – ние можем да Ви съдействаме да реализирате значителни спестявания на разходи за енергия и различни експлоатационни разходи. С ясна картина на данните за Вашето енергийно потребление и емисии на CO2 ще имате по-добра възможност да отчитате резултатите, свързани с въздействието върху околната среда, да управлявате потреблението си на енергия в реално време и да спазвате законовите изисквания.

Изберете договор с гарантиран резултат и ще се възползвате и от гъвкави енергийни възможности, които гарантират надеждни доставки и по-голяма сигурност и прогнозируемост на разходите, така че ще можете да оптимизирате вашите експлоатационни разходи на собствените си активи.

Защо Hubgrade?

Компаниите си поставят все по-амбициозни цели за устойчивост и съкращаване на разходите. Те имат нужда от система, която е в състояние да осигури прозрачност и проследимост по отношение на използваната енергия и ресурси, и искат да открият възможности за пестенето им, както и да измерват постигнатите спестявания.

По отношение на намаляването на разходите за енергия и свързаните с това рискове, много организации обмислят сключването на договори за енергийна ефективност. Поради това е необходима една стабилна система за управление, която да подпомага изпълнението на такива договори, като установи постигнатите икономии и даде възможност на Веолия да следи тяхната ефективност и резултати.

Какво може да Ви даде Hubgrade?
 • Установяване на възможности за спестяване на разходи с >15%
 • Намаляване на потреблението Ви на енергия за отопление/охлаждане, електроенергия, газ и вода
 • Намаляване на емисиите на CO2
 • Съдействие за получаването на сертификат по стандарт ISO:50001 Системи за управление на енергията
 • Увеличаване на приноса Ви във връзка с корпоративната социална отговорност
 • Съдействие за откриване на проблеми и бърза реакция
 • Мониторинг и контрол в реално време, които позволяват на Вашите служители по обекти да бъдат предупреждавани при настъпването на проблеми с потреблението
 • По-добрата видимост на данните за потребление увеличава ефективното използване на ресурсите
 • Измерване, наблюдение и контрол на ефективността на сградите
 • Текущо проследяване на изпълнението и ефективността чрез контролното табло Hubgrade®
 • Автоматично известяване за значително или необичайно потребление
 • Автоматични месечни справки за потребление на вода и енергия
Каква е добавената стойност за Вас?

Hubgrade® предоставя ефективно по отношение на ресурсите решение, което дава възможности за значително спестяване на разходи и потребление на енергия и намалява емисиите на CO2.

Научете как нашите енергийни услуги могат да подобрят енергийната ефективност във вашата сграда

Услуги
Система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура, с цел спестяване на енергийни и водни ресурси

Наблюдение, отчитане и контрол на Вашето потребление на енергия

Съкращаване на разходите Ви

Изпълнение на бюджета и ангажиментите за ефективност и устойчивост