Рехабилитирана индустриална зона

Металообработваща промишленост

Предоставяне на енергийни и комунални услуги в рехабилитирана индустриална зона

Предизвикателството

 

Индустриалната зона в гр. Жар над Хроном е изградена през 1951 г. с фокус върху производството на алуминий.
След приватизацията ѝ през 2002 г. компанията е основно преструктурирана и някои от дейностите ѝ са прехвърлени към дъщерни дружества и продадени на стратегически инвеститори. Енергийните ѝ активи са предадени на новосъздадената компания ENEVIA и собственикът търси стратегически партньор.
Основните му цели са:

 • да гарантира надеждна и сигурна доставка на енергия за индустриалните клиенти
 • да оптимизира производството и разпределението на енергия
 • да подобри екологичните показатели на обекта.

 

Решението на Веолия

През 2008 г. Веолия купува компанията ENEVIA А.S. и става собственик на енергийните активи в рехабилитираната индустриална зона на гр. Жар над Хроном.

През 2013 - 2014 г. котел К6, използващ въглища, е реконструиран и оборудван с нов реактор за газификация на биомаса. Благодарение на тази инвестиция, единственото използвано гориво за котела сега са дървесни трески /дървесен чипс/ и емисиите CO2 на обекта са намалени с повече от 60%.

Веолия предоставя комплексни енергийни услуги, като производство, разпределяне и доставка на енергийни продукти: топлоенергия, електроенергия, природен газ, сгъстен въздух и вода, които понастоящем се използват от клиенти в индустриалната зона.
За няколко от клиентие в парка, Веолия предоставя и поддръжка на енергийното оборудване.

Доставяме топлинна енергия за отопление и битова гореща вода за повече от 220 обекта – най-големият брой в жилищния сектор. Експлоатираме 222 станции за пренос с компактни модули, две подстанции и водопроводни мрежи с дължина 16 км.

Гр. Жар над Хроном, Словакия

Дейност: експлоатация и поддръжка

57 850 МВтч/г. Отопление за града

64 960 МВтч/г. Електроенергия за индустриални клиенти

60 729 т спестени емисии на CO2

Ползите

За нуждите на индустриалните клиенти:

 • генерираме и разпределяме топлинна енергия (40 GWh)
 • генерираме, доставяме и разпределяме електроенергия (65 GWh)
 • доставяме и разпределяме природен газ (86 GWh)
 • генерираме и разпределяме сгъстен въздух (47 млн. м3)
 • произвеждаме и разпределяме питейна и непитейна вода (590 000 м3)
 • пречистваме и управляваме отпадъчните води (663 000 м3)

За нуждите на битовите клиенти:

 • произвеждаме и разпределяме топлинна енергия за отопление и гореща вода за града (58 GWh)

Сред индустриалните клиенти на Веолия в индустриалния парк са:

 • Nemak Slovakia
 • Fagor Ederlan
 • Sapa Profily
 • Finalcast
 • Slovalco
 • VUM
 • Tubapack
 • Remeslo Strojal
 • Sloval
 • Qatena
 • Transform recycling