TONAK: ПЪЛЕН АУТСОРСИНГ - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Промишленост

Енергийни услуги: производство и доставка на електричество, сгъстен въздух и пара

Предизвикателството

 

Амбицията на компанията Tonak е да възложи на външен изпълнител управлението на звената си за производство на енергия и разпределителната си система за доставка на комуналните услуги, необходими за дейността ѝ (сгъстен въздух, вода, електричество), за да се фокусира върху основната си дейност.

 

Решението на Веолия

 • Веолия придобива и експлоатира енергийните инсталации котелно съоръжение с капацитет 50 MW
 • Произвежда и доставя топлинна енергия и топла вода за домакински нужди за обекта на Tonak и град Нови Ичин 120 TJ/г
 • Предоставя на промишления обект на Tonak комунални услуги (сгъстен въздух, електричество)
 • Управление на енергийните инсталации
 • Придобиване на котелното съоръжение
 • Гарантира сигурно и ефективно управление
 • Гарантира надеждно и качествено осигуряване на комунални услуги

 

В допълнение, Tonak продава котелното съоръжение и избрано енергийно оборудване на Веолия, а от своя страна Веолия доставя всички необходими комунални услуги на Tonak, като също така използва котелното, за да доставя топлинна енергия и на град Нови Ичин в дългосрочен план.

 

 • Веолия произвежда и доставя парата, необходима за производството на шапки, от парна топлоелектрическа централа, захранвана с газ (паро-газова електроцентрала).
 • Производственото съоръжение е пароцентрала на газ с капацитет 50 МВч.
 • Веолия експлоатира компресорите за генериране на сгъстен въздух за производствените нужди на клиента.
 • Веолия доставя цялото електричество, необходимо за производствения процес и за другите нужди на клиента.

гр. Нови Ичин, Чешка република

Дейност: експлоатация и поддръжка

16 ГВч Генерирано отопление и топла вода

1,95 ГВч Доставени електричество

84 МВч Доставен сгъстен въздух

Ползите

 • Рисковете, свързани с управлението на енергийните инсталации, се прехвърлят на Веолия.
 • Осигурено отопление и доставка на комунални услуги.
 • Гарантирано качество на предоставените комунални услуги.
 • Намалени общи производствени разходи за клиента.
 • Дългосрочен договор.