Поддръжка и експлоатация

Ние предлагаме надеждни, качествени и навременни технически услуги

Денонощни аварийни екипи (24/7)

Как можем да Ви помогнем?

Веолия предоставя вискококачествени и измерими услуги по поддръжка и експлоатация и ще Ви докаже, че те имат добавена стойност и допринасят за реализирането на Вашите бизнес цели. В тази връзка Веолия гарантира оптималния баланс между надежността на техническите съоръжения, разходите и рисковете по отношение на непрекъснатостта на Вашия основен бизнес процес.

Ние знаем че успехът на Вашия бизнес зависи от непрекъснатостта на процесите, осъществявани посредством вашите технически съоръжения, като същевременно контролът и оптимизацията на разходите през целия жизнен цикъл на Вашите активи е от изключително значение. Веолия е международна компания, специализирана в проектиране, изграждане, управление, поддръжка и експлоатация на всички технически инсталации свързани с фунцкионирането на всякакъв тип сгради.

 

 

Каква е добавената стойност за Вас?

Ние Ви гарантираме безопасна, здравословна и комфортна среда за работа и живот като проверяваме, тестваме и следим Вашите инсталации в съответствие с актуалните законови и технически норми, както и най-добрите международни практики:

  • Подобряване на комфорта и безопасността на потребителите

  • Оптимизиране на разходите за енергия и намаляване на експлоатационните разходи

  • Оптимизация на системите, така че да се адаптират към реалните нужди и техническите, хигиенните и екологичните норми

  • Осигуряване на непрекъснатост на процесите

  • Намаляване на оперативните разходи, свързани с поддръжката на сградите

  • Опазване на околната среда

  • Оптимизиране на процеса по поддръжка, чрез възможността да възложите всички дейности по управление и поддръжка на сградата на един единствен надежден партньор

  • Гаранция за 24/7 аварийна поддръжка и управление на вашите инсталации

 

 

…оптимален баланс между съществуващите системи, разходите и рисковете относно непрекъснатостта на Вашия основен бизнес процес

 

Пълен обхват на техническите услуги; Поддръжка и експлоатация на всички сградни инсталации

Комфорт и безопасност на потребителите

Оптимизиране на разходите за енергия и експлоатация

24/7 аварийна поддръжка и управление

Опазване на околната среда