Качество на въздуха в затворени помещения

Измерване на замърсеността, оптимизиране на системи за филтрация и управление на ефективността за гарантиране на отлично качеството на въздуха в затворени помещения.

 

Поглед върху разбирането за управление на качеството на въздуха в сгради:

  • оценка на замърсяването
  • оптимизация на съоръженията
  • управление на ефективността
  • въвличане на всички ползватели на сградата/ите

Запознайте се с нашата 3-минутна анимация:

1. КОНТРОЛ НА ВЪЗДУХА: НЕПРЕКЪСНАТО ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Ползата => Информираност за качеството на въздуха и активно подобряване на околната среда

Стъпка 1: Оценяване на качеството на въздуха

Технически одит и одит на здравословни и безопасни условия на труд

Анализ на замърсителите, миризмите и алергените

Внедряване на мрежа за непрекъснат мониторинг

Модели и карти на потенциално замърсяване

Осигуряване на контролно табло за проследяване на качеството на въздуха

Стъпка 2: Идентифициране на потенциалните източници на замърсяване

Анализи на процесите и одити на емисиите от техническите съоръжения

Специализирано пробовземане в пунктове с отделяне на вредни емисии

Идентифициране на източниците на замърсяване и техния относителен дял

Стъпка 3: Предлагане на подходящи решения

Препоръки за подобрения от експерт

Помощ в случай на криза или необичайно нарастване на концентрациите на замърсяване на въздуха

Опитът на Веолия => 100 години опит в стратегии за пробовземане и оптимизиране на инструментите за мониторинг на околната среда; избор на сензори, одобрени от най-добрите лаборатории за калибриране на средства за измервания (3 сензора, одобрени през 2018 г. от Групата AIRLAB по време на проекта "Микро сензори - предизвикателството", издание 2018 г.); резултатите са потвърдени от нашите експерти по качество на въздуха.

2. ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИСТ ВЪЗДУХ: УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Ползата => Осигуряване на добро качество на въздуха в сградите

Стъпка 1: Оценяване на качеството на въздуха

Диагностика на съществуващите съоръжения и идентифициране на източници на замърсяване

Инсталиране на мрежа от комуникационни сензори

Тълкуване на резултатите и предлагане на план за действие

Стъпка 2: Оптимизиране на практиките и експлоатацията на съоръженията

Прилагане на най-добрите практики в процесите

Обслужване и поддръжка на съоръженията, свързани с качеството на въздуха

Настройване на системите за пречистване на въздуха

Стъпка 3: Предоставяне на гаранция за резултати и мониторинг на ефективността

Специално контролно табло за качеството на въздуха

Задаване на прагове за наблюдение за отразяване на потребностите

Обобщени доклади с резултати и предупреждения

Препоръчителни действия в случай на превишаване на заложените прагове

Опция: Ефективност при осигуряване на ЧИСТ ВЪЗДУХ

Подобряване на съществуващите съоръжения за пречистване на въздуха

Монтаж на ново оборудване

Опитът на Веолия => Доказан професионален опит в експлоатацията на съоръжения, изискващи пречистване на въздуха (повече от 42 000 съоръжения); Интелигентни центрове за управление на ефективността: 23 платформи Hubgrade в света.

3. ВЪЗДУХЪТ – ЧОВЕШКИ ФАКТОР: АНГАЖИРАНОСТ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В СГРАДИ

Ползите => Превръщане на обитателите, служителите и потребителите в „участници“ в процеса на подобряване на качеството на въздуха; предвиждане и превенция на рискове с оглед разбирането за качеството на въздуха

Стъпка 1: Предоставяне на достъпна и разбираема информация за качеството на въздуха

Специално мобилно приложение

Учебни модули за качеството на въздуха, съобразени с конкретни проблеми

Стъпка 2: Участие на потребителите в дейности по саниране

Интерактивна дискусия – интерфейс за заинтересованите лица (споделяне на впечатления, проучвания на общественото мнение и др.)

Създаване на инициативи – предизвикателства, свързани с качеството на въздуха (Ден на чистия въздух и др.)

Стъпка 3: Съобразяване с възприятията на засегнатите хора

Информиране за напредъка и контролно табло

Обективен дискомфорт

Съобразяване с възприятията при вземане на решения за подобряване на качеството на въздуха

Проследяване на показател за "добро физическо състояние" спрямо качеството на въздуха

Семинари с участие на заинтересованите страни относно поведение и добри практики с отражение върху качеството на въздуха

Опитът на Веолия => Постоянен ангажимент за включване на всички заинтересовани лица (ангажимент № 4 от подхода за КСО); различни мнения от участници в групата от целия свят; ефективни дигитални средства за комуникация със заинтересованите лица; и социални и научни познания в сферата на качеството на въздуха.

Веолия е в уникална позиция да обслужва индустрията, правителството и търговските субекти за подобряване на производителността, управление на водата, енергията и отпадъците

Дезинфекция на въздуха в административната част на производствения обект на ЛИБХЕР България

ТРИ РАЗЛИЧНИ ПАКЕТА ОТ УСЛУГИ АДАПТИРАНИ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ВИ ПОТРЕБНОСТИ

Измерване на замърсеността

Оптимизиране на системи за филтрация

Управление на ефективността