VUAB PHARMA: ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПСОВ

Фармацевтична промишленост

Експлоатация и поддръжка на пречиствателна станция за отпадъчни води с цел постигане на съответствие с екологичните стандарти

Предизвикателството

 

На промишления си обект в гр. Розтоки, VUAB Pharma Ltd. (ICN Pharmaceuticals) експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 350 м3/ден, разположена недалеч от градската ПСОВ. Пречиствателните системи на двете станции трябва да бъдат подобрени и модернизирани, за да отговарят на екологичните стандарти.

 

Решението на Веолия

VUAB Pharma и гр. Розтоки избират Веолия вода Чехия да оптимизира и управлява комбинираните системи за пречистване на индустриалните и градските отпадъчни води.

Обхватът на услугите, предоставени от Веолия вода, включва следните стъпки:

  • предварително анаеробно пречистване на индустриалните отпадъчни води на обекта на VUAB Pharma и използване на биогаз за производство на пара в едно от котелните съоръжения на VUAB Pharma.
  • предварително пречистените индустриални води и градските отпадъчни води се смесват и пречистват чрез нитрификация/ денитрификация в градската пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Розтоки.
  • утайката от градската пречиствателна станция за отпадъчни води се прехвърля към станцията на VUAB Pharma за центрофугиране и компостиране.

 

Технологията на тази пречиствателна станция за отпадъчни води включва първичен утаител, изравнител с капацитет 1700 м3, следвани от два анаеробни реактора, всеки с капацитет 900 м3, резервоар за дегазация и утаител. Анаеробните реактори се нагряват до 35°C и са с дневно производство на биогаз от около 600 м3. Поради дългото време на задържане, биогазът съдържа приблизително 75% метан, но за съжаление е с високо съдържание на сероводород като продукт на процеса сулфат-редукция.

 

  • Концентрация на анаеробна утайка: 10-15 г/л
  • Товар: 4 кг ХПК/м3/на ден
  • Темп на зареждане на утайка: 0.35 кг ХПК/кг суспендирани летливи твърди вещества/ ден.

Гр. Розтоки, Чехия

Дейност: експлоатация и поддръжка

350 м3/ден отпадъчни води

600 м3 биогаз на ден

Третиране на утайки

 

Ползите

Подписаният през 2000 г. дългосрочен договор даде възможност на ICN Pharmaceuticals (VUAB Pharma Ltd.) да намали максимално необходимите инвестиции за модернизиране на процеса по пречистване на отпадъчните води и да работи в по-тясно сътрудничество с общината.