Лабораторни услуги

Индустриален и Общински сектор

Пробовземане и изпитване на различни видове водни проби за клиенти от публичния и частния сектор

Предизвикателството

 

ВиК дружествата, както и индустриалните клиенти в България, са нормативно задължени да изпълняват мониторинг и да контролират качествата на използваните от тях води. За целта е необходимо:

 

 • да имат точна информация относно параметрите на използваните сурови или производствени води
 • да контролират ефективността на пречистване на питейните и отпадъчните води
 • да следят своите отпадъчни води и канализация

 

Всички те се нуждаят от надежден и акредитиран партньор за лабораторни и аналитични услуги, за да се съобразят със законовите разпоредби и да изпълнят критериите за качество. Акредитацията е гаранция за валидност и достоверност на резултатите. Въз основа на получените резултати ВиК дружествата и индустриалните клиенти могат по-лесно и точно да вземат управленски и експлоатационни решения, свързани с менажирането на изпълняваните от тях дейности.

 

Решението на Веолия

 

За да предложи решение на своите клиенти, лабораторията на Софийска вода АД, част от Веолия, в България, предоставя услуги по вземане, транспорт и анализ на проби, като част от обхвата си на акредитация. Услугите се предлагат както в публичния, така и в частния сектор. Акредитацията е сертифицирана по стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и е предоставена от ИА "Българска служба за акредитация". Анализите се провеждат с високотехнологична, надеждна и прецизна апаратура, като методите са базирани на признати международни стандарти и най-добри практики.

Лабораторията разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти, развиващи своите знания и умения чрез ежегодни обучения. Благодарение на специализирания софтуер за лабораторен мениджмънт, пълният контрол и проследимост на пробата във всеки един момент са гарантирани.

Предлаганите услуги са:

 • пробовземане
 • осигурени специални условия за транспортиране
 • анализ на органични и неорганични замърсители
 • биологични и органолептични изследвания
 • обработка на данни и документация
 • пълна проследимост на пробата във всеки един момент

На територията на цяла България

Дейност: мониторинг

> 3 000 бр. анализи на годишна база

Обслужване на 4+ ВиК дружества и на 10+ индустриални клиента

 

Лабораторният Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към Софийска вода АД, част от Веолия, е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и висококвалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. ЛИК е акредитирана от 2011 год. по стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

Ползите

 • независим и безпристрастен анализ
 • опазване на законовите разпоредби и качествените параметри за води (питейни, сурови или след преработка, отпадъчни)
 • изчисляване на ключови показатели за качество на питейните води
 • гаранция за запазване на водните ресурси чрез целенасочен контрол и редовен мониторинг
 • изготвяне и предоставяне на доклади за различни институции (РЗИ, БД и др.)
 • метрологично осигурени, валидни и достоверни резултати, благодарение на акредитацията
 • адаптивност към нуждите на индивидуалните клиенти