Преработване на вода за напояване на земеделски култури

Веолия използва своята експертиза и опит в технологиите за пречистване на водата, за да прилага модела на повторното използване на пречистените отпадъчни води и в областта на селското стопанство.

Пречистване и повторно използване на отпадъчни води за нуждите на селското стопанство

Отглеждането на домати е дейност, изискваща търпение и прецизност. Водата е от решаващо значение: отглеждането им включва непрекъснат контрол на нуждата от вода за растенията и за почвата, както и добро качество на водата за напояване, която да съдържа необходимите хранителни вещества. Но важният принос на водата може да бъде застрашен, често поради изчерпване или замърсяване на водните ресурси в съчетание с условия на суша.

В съответствие с променящите се регламенти, Веолия разработва решения за рециклиране на вода и повторно използване на пречистени отпадъчни води за селското стопанство. Решенията на Групата в сферата на пречистването на водите – за третиране, дезинфекция и отстраняване на замърсителите – вече са използвани в няколко проекта и изпитвания за повторно използване на отпадъчни води.
Тези решения могат да бъдат свързани с иновативни и интелигентни системи за точно определяне на нуждите от напояване за посевите, като предлагат на бизнесa в районите с голям недостиг на вода надеждно снабдяване с висококачествена вода, и помагат за опазването на водните ресурси по целия свят.

 

ПРИМЕРИ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

  • Като част от проекта SmartFertiReuse, Веолия и нейните партньори разработват цялостно, иновативно решение за обогатяване на почвата и напояване, за да подпомогнат селското стопанство и местните власти при оползотворяването на пречистената отпадъчна вода и в оптимизираното управление на употребата на торове.
  • Във ФРАНЦИЯ Веолия прави изпитвания, свързани с използването на пречистена отпадъчна вода за микронапояване на лозята в Груисан като част от съвместния проект Irri-Alt’Eau.
Като използва възможностите, предлагани от нови информационни технологии и интелигентни системи, Веолия внедрява интелигентни решения за мониторинг – за измерване, управление и подобряване на енергийната ефективност в сградите.
Veolia прилага своята изключителна експертиза във водния сектор за откриване и пречистване на всички форми на замърсяване на водата, включително микро-замърсители като ендокринни разрушители и остатъци от лекарства.
Технологиите и решенията, разработвани от Веолия за превръщане на отпадъците в енергия, осигуряват устойчиви, конкурентни и ефективни отговори на предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и производители.
Като използва иновативни решения за пречистване, обеззаразяване и премахване на замърсяването, Веолия оползотворява и дава „втори живот“ на отпадъчната вода, която може да бъде използвана повторно по различни начини – от посрещане на потребностите на промишлеността до осигуряване на питейна вода за хората.