Производство на възобновяема енергия от биомаса

Технологиите и решенията, разработвани от Веолия за превръщане на отпадъците в енергия, осигуряват устойчиви, конкурентни и ефективни отговори на предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и производители.

Зелена енергия от биомаса

Пункт за зареждане на електрически превозни средства, задвижвани с възобновяема енергия, произведена от събрани органични отпадъци: това е реален сценарий и иновативно решение за справяне с предизвикателствата на енергийния преход. Биомасата, включваща цялата органична материя от растителен или животински произход, която може да бъде преобразувана, несъмнено е въглеродно-неутрален източник за генериране на възобновяема енергия. Веолия съдейства на местните власти и производители да въвеждат или използват повече от този източник в енергийния си микс, като събират и оползотворяват различни видове биомаса. В същото време, Групата играе важна роля по отношение на когенерацията, при която се произвежда едновременно топлинна и електрическа енергия от един енергиен източник какъвто е биомасата, като допринася градовете да бъдат по-малко замърсени и по-малко зависими от изкопаемите горива.

ПРИМЕРИ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

  • В ГЕРМАНИЯ – Веолия съдейства на район в град Брунсвик в инсталирането на централа за комбинирано производство на енергия от биомаса. Осигурените "зелена" електроенергия и "зелена" енергия за отопление се доставят до повече от 56 000 апартамента и голям брой предприятия в града.
  • В ИРЛАНДИЯ – Групата експлоатира най-голямата в страната централа на биомаса в Килала, графство Мейо, която произвежда енергия, равняваща се на енергопотреблението на 68 000 домакинства.
 
Веолия използва своята експертиза и опит в технологиите за пречистване на водата, за да прилага модела на повторното използване на пречистените отпадъчни води и в областта на селското стопанство.
Като използва възможностите, предлагани от нови информационни технологии и интелигентни системи, Веолия внедрява интелигентни решения за мониторинг – за измерване, управление и подобряване на енергийната ефективност в сградите.
Veolia прилага своята изключителна експертиза във водния сектор за откриване и пречистване на всички форми на замърсяване на водата, включително микро-замърсители като ендокринни разрушители и остатъци от лекарства.
Като използва иновативни решения за пречистване, обеззаразяване и премахване на замърсяването, Веолия оползотворява и дава „втори живот“ на отпадъчната вода, която може да бъде използвана повторно по различни начини – от посрещане на потребностите на промишлеността до осигуряване на питейна вода за хората.