Поехме ангажимент и работим за
екологичната трансформация

Нашата амбиция е огромна, също както и нашата решителност

За хората никога преди екологичните проблеми не са били толкова очевидни и последиците от тях за нашите общества толкова реални. С амбицията да бъде компания - еталон за екологична трансформация, "Веолия" се ангажира да ускори и разшири внедряването на съществуващи решения, като същевременно създава нови решения за бъдещето. Продължаваме напред, заедно с всички наши заинтересовани страни, убедени, че икономическите, социалните и екологичните предизвикателства трябва да са едно неделимо цяло.

 

 

 

 

НАШИЯТ МАНИФЕСТ

Изменение на климата, изчерпване на ресурсите, срив в биоразнообразието, повсеместно замърсяване: неотложните екологични проблеми изискват да излезем извън рамките на самия преход.
Не можем повече да се бавим и да се надяваме да променяме методите си постепенно.
Време е за избор – решителен и конструктивен.
Време е за екологична трансформация.

 

 

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

За "Веолия" екологичната трансформация означава да се работи за коренна промяна на моделите на производство и потребление. Това означава да се поставя опазването на околната среда в основата на всеки процес и всяка оценка. Това означава да се предоставят радикални, значими решения за сериозните проблеми, заедно със и за заинтересованите страни: местните власти, производителите, гражданското общество, служителите и други.

Веолия използва своята експертиза и опит в технологиите за пречистване на водата, за да прилага модела на повторното използване на пречистените отпадъчни води и в областта на селското стопанство.
Като използва възможностите, предлагани от нови информационни технологии и интелигентни системи, Веолия внедрява интелигентни решения за мониторинг – за измерване, управление и подобряване на енергийната ефективност в сградите.
Veolia прилага своята изключителна експертиза във водния сектор за откриване и пречистване на всички форми на замърсяване на водата, включително микро-замърсители като ендокринни разрушители и остатъци от лекарства.
Технологиите и решенията, разработвани от Веолия за превръщане на отпадъците в енергия, осигуряват устойчиви, конкурентни и ефективни отговори на предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и производители.
Като използва иновативни решения за пречистване, обеззаразяване и премахване на замърсяването, Веолия оползотворява и дава „втори живот“ на отпадъчната вода, която може да бъде използвана повторно по различни начини – от посрещане на потребностите на промишлеността до осигуряване на питейна вода за хората.