Действаме отдадено към екологична трансформация

Нашата амбиция е огромна, както и решителността ни

Никога заплахите за околната среда не са били толкова очевидни или техните последици за нашите общества толкова реални за хората. С амбицията да се превърне в компания-емблема за екологична трансформация Veolia се ангажира да ускори и разшири внедряването на вече съществуващи решения, като същевременно създава нови решения за утрешния ден. Продължаваме напред, заедно с всички наши партньори, убедени, че икономическите, социалните и екологичните предизвикателства трябва да формират едно неделимо цяло.

 

 

НАШИЯТ МАНИФЕСТ

Изменение на климата, изчерпване на ресурсите, срив на биологичното разнообразие, широко разпространено замърсяване: извънредната екологична ситуация изисква да надхвърлим прехода.
Не можем да отлагаме повече и се надяваме постепенно да променяме методите си.
Време е за решителни, градивни избори.
Време е за екологична трансформация.

 

 

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

За Veolia екологичната трансформация означава работа за коренна промяна на моделите на производство и потребление. Това означава да поставим екологията в основата на всеки процес и всяка оценка. Това означава да предоставяме радикални, смислени решения на големи проблеми заедно със и за партньорите ни и заинтересованите страни: институции, производители, гражданско общество, служители и други.

Веолия използва своята експертиза и опит в технологиите за пречистване на водата, за да прилага модела на повторното използване на пречистените отпадъчни води и в областта на селското стопанство.
Като използва възможностите, предлагани от нови информационни технологии и интелигентни системи, Веолия внедрява интелигентни решения за мониторинг – за измерване, управление и подобряване на енергийната ефективност в сградите.
Veolia прилага своята изключителна експертиза във водния сектор за откриване и пречистване на всички форми на замърсяване на водата, включително микро-замърсители като ендокринни разрушители и остатъци от лекарства.
Технологиите и решенията, разработвани от Веолия за превръщане на отпадъците в енергия, осигуряват устойчиви, конкурентни и ефективни отговори на предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и производители.
Като използва иновативни решения за пречистване, обеззаразяване и премахване на замърсяването, Веолия оползотворява и дава „втори живот“ на отпадъчната вода, която може да бъде използвана повторно по различни начини – от посрещане на потребностите на промишлеността до осигуряване на питейна вода за хората.